Vastavalt Tuleohutuse seadusele vastutab tuletõrjehüdrandi tehnilise korrashoiu ja viida nõuetele vastavuse eest veetorustiku valdaja, kelle kohustuseks on kontrollida tuletõrjehüdrandi tehnilist seisukorda tootja poolt ettenähtud sagedusega või vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

Tamrex teostab hüdrantide tehnilise seisukorra kontrollteenust professionaalselt ja nõuetele vastavalt.

Tuletõrjehüdrandi seisukorra kontrollimisel tehakse kindlaks:

  • viida olemasolu ja seisukord ning viida paigutus ja sellel olevate andmete õigsus;
  • seadme seisukorra vastavus määruse nõuetele;
  • tulekustutusvee saamine tuletõrjehüdrandi avamisega;
  • tuletõrjehüdrandi tühjenemine veest pärast kasutamist;
  • tuletõrjehüdrandist saadav veevooluhulk.

Teostatud kontrolli kohta koostatakse akt.

Tallinnas tohib tuletõrjehüdrante katsetada AS-iga Tallinna Vesi vastavat lepingut omav ettevõte. Tamrex Ohutuse OÜ-l on sõlmitud vastavasisuline leping AS-iga Tallinna Vesi.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee