Ostukorv: 0 toodet
Kokku (KM-ta): 0,00 €
Kokku: 0,00 €

There are no items in your cart

Tuleohutusülevaatuse kohustuse sisu on perioodiline aruandlus Päästeametile objekti tuleohutuse seisukorra kohta. Tuleohutusülevaatus tähendab territooriumi, ehitise, selles asuva tuleohutuspaigaldiste ja ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimist. Sisult sarnaneb tuleohutusülevaatus objekti kontrollimisega tuleohutusinspektori poolt. Tuleohutusülevaatuse tegemise kohustus kehtib teatud tingimustele vastavatele objektidele ja seda tohib teha vaid tuleohutusspetsialist tase V või VI kutsetunnistusega isik.

Tuleohutusülevaatuse tegemise korraldab ehitise valdaja. Kui ehitist kasutab mitu valdajat, korraldab tuleohutusülevaatuse ehitise omanik. See tähendab, et üldjuhul on tuleohutusülevaatuse tegemise kohustus isikul, kelle valduses on kriteeriumidele vastav ehitis või selle osa. Kuna ehitises võib olla ka mitu valdajat (nt büroohoone), on võimalike probleemide ja segaduse vältimiseks nõue, et sellisel juhul lasub vastutus tuleohutusülevaatuse korraldamise eest ehitise omanikul. Ehitise valdaja või omanik peab tuleohutusülevaatuse tegijal võimaldama siseneda tema valduses olevale kinnisasjale, ehitisse ja kõikidesse ruumidesse ning esitama tuleohutusülevaatuse tegijale kõik asjakohased andmed ja dokumendid.

Ehitise valdajad ja omanikud, kes peavad korraldama tuleohutusülevaatuse on vabastatud enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisest. See tähendab, et kuigi tuleohutusalast enesekontrolli tuleb nimetatud objektidel ka edaspidi teha (sest see kuulub igapäevase tuleohutuse tagamise hulka), siis iga-aastase aruandluse asemel peavad nimetatud objektide valdajad edaspidi kord 3 aasta jooksul korraldama, kutsetunnistust omava isiku läbiviidud tuleohutusülevaatuse.

Tuleohutusülevaatus tuleb iga 3 aasta tagant teha:

  1. büroohoones pindalaga üle 750 m2;
  2. tööstus ja laohoones pindalaga üle 1000 m2;
  3. garaažis pindalaga üle 1000 m2.

Tuleohutusülevaatuse tegemine ei ole kohustuslik:

  1. hoones, mis on kõrgem kui 28 meetrit;
  2. ohtlikus ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 3 tähenduses;
  3. suurõnnetuse ohuga ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 4 tähenduses.

Tuleohutusülevaatuse akt tuleb Päästeametile esitada hiljemalt 1. jaanuaril 2023.

Sarnaselt tuleohutuse enesekontrolli aruande kohustusega objektidele peab ka ülevaatuse kohustusega objektidel olema koostatud objektipõhine tulekahju korral tegutsemise plaan ja selle põhjal läbi viidud nõuetekohane tulekahjuõppus. 

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee

Loading...