SIA TAMREX datu aizsardzības noteikumi

Personas datu aizsardzība

Personas dati ir dati, ko SIA TAMREX vāc, lai veiktu pārdošanu, sniegtu pakalpojumus, transportētu preces, identificētu personas, sazinātos ar personām saistībā ar pakalpojumu sniegšanu vai jautājumu atrisināšanu.

SIA TAMREX neapstrādā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ (ES) Nr. 2016/679 (angļu valodā General Data Protection Regulation jeb GDPR vai EU Regulation 2016/679) definētos delikātos personas datus.

SIA TAMREX apņemas aizsargāt klientu personas datus un to privātumu. SIA TAMREX darbojas saskaņā ar visām atbilstošajām darbībām un attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kā arī Igaunijas Republikas likumdošanu, tostarp EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 2016/679. SIA TAMREX pielieto visus piesardzības pasākumus (tostarp, administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus), lai aizsargātu savāktos personas datus. Piekļuve datu pārveidošanai un apstrādei ir tikai attiecīgajam apstrādātājam.

Drošība

Visi SIA TAMREX interneta vietnes apmeklēšanas un e-veikalā veikto pirkumu laikā uzzinātie personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Kriptēts datu sakaru kanāls ar bankām nodrošina pircēja personas datu un bankas rekvizītu drošību.

SIA TAMREX datu aizsardzības principi saistībā ar personas datu vākšanu, apstrādi, lietošanu, publicēšanu, nodošanu, pārveidošanu, aizmiršanu un dzēšanu.

Minētie principi neattiecas uz juridisku personu un citu uzņēmumu/iestāžu datu apstrādi, kā arī neietver personas datu apstrādi interneta vietnēs, kas ir norādītas mūsu interneta vietnē (ārējās saites).

Persona, kas pārstāv uzņēmumu (kā pakalpojuma, preces pircējs/pasūtītājs), nav fiziska persona, bet juridiskas personas pilnvarots pārstāvis, kura personas datu apstrādi neregulē EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 2016/679.

1. Kādus datus vāc SIA TAMREX?

 • Par interneta vietnes apmeklētāju vācam nepersonificētus tehniskos datus.
 • Tehniskie dati aprobežojas ar lietotā datora vai datortīkla interneta adresi (IP-adrese), datora pārlūkprogrammu un operētājsistēmas programmatūras versiju, apmeklējuma laiku (pulksteņa laiks, datums, gads). IP-adreses netiek saistītas ar personu identificējošu informāciju.
 • Vācam datus par interneta vietnes apmeklējumu un tajā pavadīto laiku, lai balstoties uz šo informāciju uzlabotu interneta vietni un padarītu to ērtāku apmeklētājiem.
 • Interneta veikalā vācam personas datus, lai izpildītu līgumus un datus par tēmām, kas interesē apmeklētājus (tostarp, par pirkumu groza saturu, vēlmēm, attieksmi, jautājumiem u.c.), lai pēc iespējas uzlabotu ar pirkumiem saistītās informācijas nodošanu, tādā veidā uzlabojot klientu pieredzi, izmantojot pakalpojumu un īstenojot tiešo tirgvedību.
 • Par fiziskām personām tiek ievākti šādi dati: vārds un uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pirkumu vēsture un dokumenta numurs, ja klients vēlas preci saņemt kādā TAMREX veikalā.
 • Juridisku personu datu apstrādei vācam uzņēmuma nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, lai sazinātos un sūtītu rēķinu, kontaktpersonu, kas pārstāv uzņēmumu, vārdus un uzvārdus, kā arī e-pasta adreses un kontakttālruņus.
 • Apmaksājot pakalpojumu/preci ar kredītkarti vai internetbanku, piekļuve informācijai par bankas karti un bankas rekvizītiem ir tikai Maksekeskus AS, kas SIA TAMREX sniedz tikai informāciju par, vai maksājums ir bijis veiksmīgs.

Visi SIA TAMREX darbinieki, kam ir saskare ar personas datiem, ir apmācīti ievērot EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 2016/679 un savā darbā pielietot drošības pasākumus, kas skar SIA TAMREX klientu apkalpošanu.

Piekrišanu pakalpojuma sniegšanai/preču pirkšanai nepieciešamo personas datu apstrādei persona sniedz pakalpojuma/preces pasūtīšanas brīdī. Pakalpojuma/preces pasūtījums tiek uzskatīts par piekrišanas sniegšanu.

2. Cik ilgi savāktie dati tiek glabāti?

 • Interneta vietnē un e-veikalā ievāktie nepersonificētie tehniskie dati tiek glabāti neierobežotu laiku.
 • Personas dati, kas ir saistīti ar personificētiem pieteikumiem un/vai darījumiem, tiek glabāti līdz 7 gadiem no pēdējās interakcijas ar SIA TAMREX atkarībā no Grāmatvedības likumā noteiktā darījuma apliecināšanas pienākuma. Par interakciju tiek uzskatīta jebkāda reakcija uz tiešo tirgvedību, to aplūkojot vai klikšķinot uz tās saiti.

3. Kam savāktie dati var tikt nodoti?

SIA TAMREX apstrādātos personas datus bez personas piekrišanas drīkst nodot tikai iestādēm vai personām, kurām ir uz to tieši no likuma izrietošas tiesības (piemēram, tiesa vai pirmstiesas procesa vadītājs) un pamatota vajadzība.

4. Kādas ir personas tiesības attiecībā uz savāktajiem datiem?

Tiesības iepazīties, labot, papildināt savus datus, izbeigt to apstrādi.

 • Pēc noklusējuma personas dati netiek izpausti, izņemot, ja tam ir saņemts atbilstošs apstiprinājums.
 • Visi reģistrētie e-veikala lietotāji var e-veikalā iepazīties ar saviem personas datiem.
 • Visi reģistrētie e-veikala lietotāji, reģistrējoties e-veikalā, var labot un mainīt savus personas datus.
 • Ja personas dati nav maināmi, saņemami, publicēti interneta vietnē vai interneta veikalā (piemēram, nereģistrējies e-veikala lietotājs), SIA TAMREX jāiesniedz personu apliecinošā veidā pieteikums par datu saņemšanu vai labošanu. Iespēju robežās, dati tiek izsniegti vai laboti 7 darba dienu laikā.
 • Lai pārtrauktu saņemt tiešās tirgvedības piedāvājumus, jānoklikšķina uz tirgvedības vēstules kājenē esošās saites. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties.
 • Ja personas datu apstrādei, izpaušanai vai piekļuves nodrošināšanai (vairāk) nav likumīga pamata, var pieprasīt, lai tiek izbeigta datu lietošana, izpaušana vai piekļuves nodrošināšana, vai dati tiek dzēsti. Tādā gadījumā jāiesniedz pieteikums personu apliecinošā veidā.

Pieteikums netiek apmierināts, ja:

 • tas var nelabvēlīgi ietekmēt citas personas tiesības un brīvības;
 • tas var ierobežot pakalpojuma sniegšanu vai nesniegšanu;
 • tas var ierobežot tiesībsargājošo iestāžu darbu;
 • tas nav tehniski nepieciešams un/vai iespējams;
 • pieteikuma iesniedzējs nav tiesiski saistīts ar datiem;
 • pieteikuma iesniedzēju nav iespējams identificēt.

Piemēram:

-nevar dzēst epasta adresi, ja uz to nevēlas vairāk saņemt tiešās tirgvedības piedāvājumus. Lai pieteikums tiktu izpildīts, jābūt saglabātai e-pasta adresei, lai salīdzinātu, ka vēstule uz to netiek sūtīta.

-no datu bāzēm nevar dzēst visus datus, ja vairāk nevēlas sazināties. Lai pieteikums tiktu izpildīts, jāsaglabā pietiekams daudzums datu, lai salīdzinātu, ka sazināšanās netiek veikta.

Datu aizsardzības noteikumi un to grozīšana

Lietojot SIA TAMREX interneta vietni un e-veikalu, apliecināt, ka esat iepazinies ar šiem principiem un noteikumiem, kā arī tiem piekrītat. Paturam sev tiesības nepieciešamības gadījumā grozīt datu aizsardzības noteikumus, informējot par to visas iesaistītās personas.

Grozījumi veikti: 02.08.2018.